Απόδοση ιδίων κεφαλαίων ως παράμετρος ενός αποτελεσματικού συστήματος τραπεζικής διαχείρισης

Οικονομικά

Η διαχείριση χρημάτων είναι σημαντική καιαπαραίτητη συνιστώσα του συστήματος διαχείρισης της τράπεζας ή της επιχείρησης στο σύνολό της, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της εργασίας τους στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς. Το μοντέλο διαχείρισης κεφαλαίων είναι ένα σύνολο στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των μεθόδων διαχείρισης, που στοχεύουν στο σχηματισμό της βέλτιστης αξίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης, στην αποτελεσματική χρήση του, και όπου το βασικό κριτήριο είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται ένα τέτοιο μοντέλο πρέπει να περιλαμβάνουν:

- το επίπεδο συμμετοχής στο γενικό σύστημα διαχείρισης ·

- τον συστηματικό χαρακτήρα της λήψης αποφάσεων ·

- ευελιξία, προσαρμοστικότητα και δυναμική της διαχείρισης,

- την πολλαπλότητα των μοντέλων διαχείρισης,

- να επικεντρωθούν στα πιο σημαντικά καθήκοντα της ανάπτυξης ενός ιδρύματος ή μιας επιχείρησης ·

- νομική προστασία ·

- τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης, στην οποία η απόδοση ιδίων κεφαλαίων καθίσταται το κύριο κριτήριο για την αποτελεσματικότητά της.

Στο σημερινό στάδιο της οικονομικής ανάπτυξης, το κύριοΟ στόχος της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγιστοποίηση της αγοραίας της αξίας.

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει:

- την ολοκλήρωση της τράπεζας με τον τρόπο λειτουργίας, όταν επιτυγχάνεται η καθαρή απόδοση ιδίων κεφαλαίων και η διάρθρωση, επιτυγχάνονται οι βέλτιστες παράμετροι,

- κατανομή του παραγόμενου κεφαλαίου ανά τύπο χρήσης,

- δημιουργία περιβάλλοντος για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, επίτευξη μέγιστης κερδοφορίας με το αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου ·

- μείωση των απειλών κατά των χρηματοοικονομικών κινδύνων στο προγραμματισμένο επίπεδο της αποδοτικότητάς τους ·

- εξασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας της τράπεζας ·

- το αναγκαίο επίπεδο ελέγχου από τους ιδρυτές,

- εξασφάλιση της ευελιξίας της διαχείρισης,

- τη συγκέντρωση των δεικτών του κύκλου εργασιών σύμφωνα με την αποδοτικότητα του μετοχικού κεφαλαίου ·

- έγκαιρη επανεπένδυση του κεφαλαίου της επιχείρησης.

Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

- τη διαχείριση του μετοχικού κεφαλαίου, που προέρχεται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές,

- τη διαχείριση των δανειακών κεφαλαίων που αντλήθηκαν με τη χρησιμοποίηση εσωτερικών πηγών, όπως οι συνεισφορές των συμμετεχόντων, η έκδοση μετοχών κ.λπ.,

- οργάνωση εργασιών με δανειακό κεφάλαιο (τράπεζα, δάνεια σε βασικά εμπορεύματα, έκδοση ομολόγων κ.λπ.) ·

- βελτιστοποίηση της δομής.

Η διαχείριση κεφαλαίων των τραπεζών βασίζεται στηνστρατηγική και τακτικές διαχείρισης. Η στρατηγική μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή της κύριας δραστηριότητας της τράπεζας για την επίτευξη των στόχων της. Η στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίων δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τη γενική αναπτυξιακή στρατηγική της ίδιας της τράπεζας, δεδομένου ότι αποτελεί τη συνιστώσα της. Ο ορισμός μιας στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίων θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του σχηματισμού και χρήσης της, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τους στόχους και τις δραστηριότητες της τράπεζας. Συνεπώς, η στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίων πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση των κύριων δεικτών που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα του σχηματισμού και της λειτουργίας κεφαλαίου και να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας.

Η διαχείριση τακτικής περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών για την επίτευξη στόχων σε μια συγκεκριμένη κατάσταση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Η διαχείριση χρημάτων περιλαμβάνει τη χρήση δύο ομάδων μέσων:

1. Τα εξωτερικά μέσα αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο συγκεκριμένων μοχλών σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι οποίες επηρεάζουν τις διαδικασίες σχηματισμού και χρήσης κεφαλαίων σε μικροοικονομικό επίπεδο (κρατική ρύθμιση τραπεζών, αγορά περιουσιακών στοιχείων, νομισματική ρύθμιση, πρόσβαση σε πίστωση).

2 Εσωτερικά εργαλεία διαχείρισης που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης, βελτιστοποιώντας τους εσωτερικούς παράγοντες της ανάπτυξης μιας τράπεζας, προσδιορίζοντας τις κρυφές ευκαιρίες και αποθέματα (στρατηγική σχηματισμού κεφαλαίου και στοχοθετημένη οικονομική πολιτική, μέθοδοι επιλογής της βέλτιστης πηγής χρηματοδότησης, εσωτερικά πρότυπα για μεμονωμένες πτυχές της κεφαλαιακής δημιουργίας κλπ. .

Έτσι, διαχείριση χρημάτωνπροβλέπει την εξεύρεση και τη λήψη αποφάσεων που εγγυώνται μια δεδομένη αποτελεσματικότητα της χρήσης του, επηρεάζοντας το μέγεθος, την απόδοση της δικαιοσύνης, τη δομή και τις πηγές σχηματισμού κεφαλαίου. Παράλληλα, ο μηχανισμός διαχείρισης κεφαλαίων προβλέπει: τον καθορισμό των στόχων και στόχων της διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης κεφαλαίων και τακτικής · χρήση σύγχρονων μεθόδων και μοντέλων στη διαδικασία διαχείρισης. έγκαιρη ανάλυση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του κεφαλαίου και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο