Η συγκυρία της αγοράς αποτελεί εκτίμηση της κατάστασης της βιομηχανίας

Μάρκετινγκ

Οι συνθήκες της αγοράς είναι η τιμολόγηση, τα εμπορεύματα,την οικονομική κατάσταση στον τομέα της εθνικής οικονομίας ή στην οικονομία στο σύνολό της σε δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, ο όρος αυτός αναφέρεται κυρίως σε οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του αρχικού τομέα της οικονομίας και τη θέση των φορέων στην αγορά.

Κύρια χαρακτηριστικά

Η κατάσταση της αγοράς
Έτσι, οι συνθήκες της αγοράς είναιδυναμική σχέση ζήτησης με παροχή, εκφραζόμενη σε ποσότητα και εύρος αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπλέον, η αναλογία αυτή μπορεί να αξιολογηθεί τόσο στο σύνολο ολόκληρης της οικονομίας όσο και σε μεμονωμένους βιομηχανικούς κλάδους (τμήματα του χώρου της αγοράς). Στην περίπτωση αυτή, οι συνθήκες της αγοράς είναι επίσης αυτοδιάθεση των πολιτικών τιμολόγησης και ονοματολογίας των βασικών παραγόντων που προσφέρουν τα προϊόντα τους. Επομένως, για παράδειγμα, η άνοδος / πτώση των τιμών ορισμένων αγαθών μπορεί να προκληθεί τόσο από παράγοντες της αντίστοιχης δυναμικής και διάρθρωσης της προσφοράς και της ζήτησης όσο και από την κατάσταση στο σύνολο του κλάδου ή από την επιρροή εξωτερικών δεικτών. Είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας η κατάσταση της αγοράς σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία να μην μπορεί να εξεταστεί χωριστά από την κατάσταση σε συναφείς τομείς. Ο χώρος της αγοράς χαρακτηρίζεται από την ολιστική αλληλεξάρτηση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τόσο τις δράσεις των παικτών που διαμορφώνουν τη δομή όσο και τη δραστηριότητα των απλών πελατών.

Ανάλυση

Η συγκυρία της αγοράς είναι επίσης "φυσική"αναλυτικός δείκτης της κατάστασης της βιομηχανίας, τμήμα του χώρου της αγοράς. Κατά συνέπεια, κατά την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της οικονομικής αναπαραγωγής, είναι απαραίτητο πρώτα να υπολογιστούν δείκτες όπως ο κορεσμός και η ικανότητα αγοράς, η συμμετοχή μεριδίων των κορυφαίων επιχειρήσεων και οι σχετικοί όγκοι υλικών, τεχνικών και οικονομικών πόρων. Στη συνέχεια, βασιζόμενοι στα δεδομένα που ελήφθησαν, να εντοπίσουμε πώς οι παράγοντες αυτοί επηρέασαν την τιμολογιακή πολιτική και τη δυναμική της ζήτησης. Εν πάση περιπτώσει, η διόρθωση της κατάστασης στην αγορά - εάν υπάρχει τέτοια ανάγκη - εξαρτάται από τις πραγματικές ενέργειες όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του κράτους ως κύριου επιτηρητή των θεσπισμένων νομικών κανόνων για τη ρύθμιση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παράγοντες της αγοράς
Παράγοντες αγοράς

Μεταξύ αυτών είναι τα εξής:

  • Δυναμική προσφοράς και ζήτησης.
  • Δομή προσφοράς και ζήτησης.
  • Θέση των παικτών στην αγορά.
  • Δομή και δυναμική του κύκλου εργασιών.
  • Περιφερειακή προδιαγραφή προσφοράς και ζήτησης.
  • Περιφερειακή προδιαγραφή βασικών εμπορευμάτων.
  • Δείκτες της τάσης, τα χαρακτηριστικά της "μόδας" για αγαθά και υπηρεσίες.
  • Ειδικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προβλέψεις για την αγορά

Προβλέψεις για την αγορά

Όπως γνωρίζετε, οι προβλέψεις είναι αχάριστες, αλλάζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Τουλάχιστον, είναι απαραίτητο να εκπονηθούν σχέδια μετά την σαφή περιγραφή της αναπτυξιακής στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Τότε είναι ήδη δυνατό να μιλήσουμε για τον όγκο των άμεσων και δυνητικών πωλήσεων αγαθών και το κόστος παραγωγής των πρώτων υλών και της γραμμής ονοματολογίας καθώς και για τον όγκο των κεφαλαιουχικών επενδύσεων στην τεχνολογία κλπ. Με λίγα λόγια, για την οικοδόμηση της καθημερινής εργασίας στην αγορά σας.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο