Δημοσιονομική πολιτική του κράτους

Νέα και Κοινωνία

Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί μέρος των οικονομικώνπολιτική που ακολουθεί το κράτος. Καθορίζει τις αρχές της οργάνωσης των σχέσεων στον τομέα της χρηματοδότησης στη διαμόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού, την εκτέλεση των δαπανών τους, τη διεξαγωγή διακυβερνητικών σχέσεων. Η πολιτική αυτή επηρεάζει τις αναλογίες και το ύψος των οικονομικών πόρων που συγκεντρώνει το κράτος, καθορίζει τη διάρθρωση των δαπανών και τις προοπτικές χρησιμοποίησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

δημοσιονομική πολιτική

Η πολιτική κρατικού προϋπολογισμού ρυθμίζει τα πάνταοι σχέσεις στον τομέα της χρηματοδότησης που συμβαίνουν μεταξύ των επιχειρήσεων και του κράτους μέσω της εφαρμογής φορολογικών εισπράξεων, κατά την επενδυτική πολιτική, προγραμματισμού των δαπανών του προϋπολογισμού σε σχέση με τομείς προτεραιότητας δραστηριότητας.

Το κράτος επηρεάζει αποφασιστικάτην οικονομία, την αλλαγή του όγκου και της διάρθρωσης των κυβερνητικών δαπανών, της φορολογίας και της κρατικής ιδιοκτησίας, τα οποία είναι τα εργαλεία με τα οποία επιδιώκεται η δημοσιονομική πολιτική. Οι κύριες παράμετροι αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό και λειτουργούν ως εργαλείο για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Οι στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής για το οικονομικό έτος ορίζονται στη διεύθυνση Προεδρικού Προϋπολογισμού στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση.

η πολιτική του κρατικού προϋπολογισμού ρυθμίζεται

Η δημοσιονομική πολιτική είναι μια στρατηγική κατεύθυνση.που καθορίζει τις προοπτικές για τη δημιουργία και τη μετέπειτα χρήση της χρηματοδότησης για την επίλυση των κυριότερων προβλημάτων της οικονομίας. Επομένως, υπάρχουν τρεις βασικές κατευθύνσεις αυτής της πολιτικής:

  1. Κατανεμητικό στοιχείο. Σημαίνει την ανάγκη προσαρμογής του μηχανισμού της αγοράς για τη ρύθμιση των οικονομικών πόρων στην οικονομία, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της αγοράς. Για παράδειγμα, το κράτος στη συλλογή των φόρων μπορεί να περιορίσει την παραγωγή αγαθών που δεν έχουν ζητηθεί στην ξένη αγορά και να προωθήσει την παραγωγή αγαθών που έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα.
  2. Στοιχείο διανομής. Είναι να αλλάξει τα αποτελέσματα της κατανομής του εισοδήματος. Παράδειγμα: μια φορολογική πολιτική για τη συλλογή φόρων από τον ενεργό πληθυσμό βοηθά στην καταβολή παροχών και συντάξεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
  3. Στοιχείο σταθεροποίησης. Καθορίζει τις επιπτώσεις στη μακροοικονομική ισορροπία, η οποία καθορίζεται από το μέγεθος των φόρων, των δαπανών του προϋπολογισμού, του ύψους του δημόσιου χρέους και της γενικής κατάστασης του πιστωτικού συστήματος.
    λογιστικής πολιτικής ενός οργανισμού προϋπολογισμού

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λογιστική πολιτικήο οργανισμός προϋπολογισμού διαδραματίζει ειδικό ρόλο στην οργάνωση της λογιστικής του προϋπολογισμού. Στην επιχείρηση, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας το λογιστικό σχέδιο και τις υπάρχουσες απαιτήσεις για την οργάνωση της λογιστικής του προϋπολογισμού στον τομέα αυτό.

Λογιστική προϋπολογισμού (σε αντίθεση με την εμπορικήοργάνωση) είναι πολύ πιο περίπλοκη. Το επίπεδο ελέγχου της χρήσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού είναι πολύ υψηλότερο. Τι, λοιπόν, θα κάνει η λογιστική πολιτική; Σας επιτρέπει να ενοποιήσετε τις υπάρχουσες μεθόδους λογιστικής, οι οποίες χρησιμοποιούνται από έτος σε έτος.

Ανά δομή, οι λογιστικές πολιτικές περιλαμβάνουνοργανωτικές, μεθοδικές ενότητες και εφαρμογές με πρόγραμμα εργασίας λογαριασμών, χρονοδιάγραμμα ροής εργασίας και κατάλογο μη τυποποιημένων εντύπων που δημιουργεί ο ίδιος ο οργανισμός.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο