Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πρόκληση βλάβης και των συνεπειών που προκύπτουν από τέτοιες ενέργειες

Ο νόμος

Η βλάβη μπορεί να προκληθεί από ένα άτομο στο άλλο,καθώς και μια νομική οντότητα. Μπορεί να είναι φυσική και ιδιοκτησία. Σε μια τέτοια κατάσταση, υπάρχει κάποιος που έχει υποστεί βλάβη, το θύμα, και αυτός που προκάλεσε τη βλάβη είναι πιθανότατα ο εναγόμενος, δεδομένου ότι οι περιπτώσεις αυτές θεωρούνται δικαστικές, αστικές ή ποινικές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε πότε προκύπτει μια υποχρέωση ως αποτέλεσμα της πρόκλησης βλάβης πρέπει να διωχθεί. Μια απελπιστική κατάσταση είναι δύσκολο να καλείται, αυτό δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά πρόβλημα.

Υπάρχουν πάντοτε ορισμένες προϋποθέσεις για τον καθορισμό των περιστάσεων της υπόθεσης, δηλαδή, θα πρέπει να είναι:

 • Η παρουσία της βλάβης που προκλήθηκε.
 • Αποδείχθηκε παράνομες ενέργειες του ατόμου που προκάλεσε τη ζημιά.
 • Συνδέσεις και η παρουσία αιτιών μεταξύ της συμπεριφοράς του ατόμου που προκάλεσε τη βλάβη και της βλάβης.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα υποκειμενικά δικαιώματα.πρόσωπο Αυτά περιλαμβάνουν: την κυριότητα, την υγεία, την τιμή, την αξιοπρέπεια, τη ζωή κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν αποδειχθεί η ενοχή, τότε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη βλάβη προβλέπουν την αποζημίωσή της, ανεξάρτητα από το ποια ήταν η ζημιά, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Απαλλαγή από υποχρεώσεις

Εάν το αντίθετο αποδειχθεί, δηλαδή, ότι η ζημιάχωρίς δικό του λάθος, αυτός που προκάλεσε τη ζημία θα απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Άλλες περιστάσεις μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν. Για παράδειγμα, η ζημιά προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του θύματος, εάν οι ενέργειες ήταν νόμιμες και οι ηθικές αρχές της κοινωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση, τότε θα απαλλαγεί από την υποχρέωση ως αποτέλεσμα της βλάβης.

Υπάρχουν επίσης νομικές έννοιεςτην ανάγκη και την αυτοάμυνα, αλλά εδώ υπάρχουν αρκετοί όροι που πρέπει να πληρούνται. Έτσι, δεν πρέπει να ξεπεραστεί η απαραίτητη αυτοάμυνα και η ακραία ανάγκη συνεπάγεται την απουσία άλλων τρόπων για την εξάλειψη της απειλής.

Επίσης, αν αποκαλύπτονται περιστάσεις υπό τις οποίεςθα αποδειχθεί ότι το ίδιο το θύμα είναι υπεύθυνο για την κατάσταση κατά την οποία προέκυψαν υποχρεώσεις λόγω της ζημίας, τότε ο τραυματίας θα απαλλαγεί πλήρως από τις υποχρεώσεις (ή εν μέρει).

Ηθική βλάβη

Όσον αφορά την ηθική βλάβη, ο νόμος διαφωνεί. Τόσο στη δικαστική πρακτική όσο και στα θεωρητικά έργα δεν υπάρχει ενιαία οπτική γωνία. Σε περιπτώσεις που συνεπάγεται ηθική βλάβη σε νομικά πρόσωπα, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εξετάζονται από τα διαιτητικά δικαστήρια με το επιχείρημα ότι μια τέτοια ζημία μπορεί να προκληθεί μόνο σε φυσικό πρόσωπο αλλά όχι σε νομικό πρόσωπο. Προκαλείται από το γεγονός ότι η ηθική βλάβη είναι ψυχική ταλαιπωρία και μια νομική οντότητα δεν μπορεί να υποφέρει.

Υποχρεώσεις λόγω βλάβης

1. Η αποζημίωση για την πλήρη ζημιά είναι υποχρεωτική, αλλά πάντα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες περιστάσεις:

 • Οι επιχειρήσεις με συνθήκες εργασίας, όπου υπάρχουν αντικείμενα αυξημένου κινδύνου, αντισταθμίζουν επίσης τη βλάβη που προκλήθηκε στον υπάλληλο με δικό του σφάλμα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα καθεστώς περιορισμών για αξιώσεις - ένα χρόνο.
 • Ένα ανίκανο άτομο δεν είναι νομικά υπεύθυνο, αυτός που τον φροντίζει είναι υπεύθυνος γι 'αυτόν.
 • Το δικαστήριο συγκρίνει την κατάσταση ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων στην εκδήλωση και μπορεί να λάβει θετική απόφαση για αποζημίωση για βλάβη, ακόμη και αν ο ένοχος απολυθεί από τα έξοδα.
 • Η ασφάλεια (ή η έλλειψή της) έχει αντίκτυπο στο ποσό της αποζημίωσης.
 • Ο ζημιωθείς θεωρείται από το δικαστήριο από την άποψη της κοινωνικής κατάστασης.

Είδη ευθύνης λόγω βλάβης

Μπορεί να προκληθεί βλάβη:

 • Δημόσια αρχή.
 • Ένας ανήλικος ή ανίκανος άνθρωπος.
 • Λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία αυξημένου κινδύνου.

Τα είδη βλάβης οφείλονται σε ορισμένες περιστάσεις που ομαδοποιούνται σε γενικές συνθήκες, χωρίς τις οποίες δεν μπορούν απλώς να προκύψουν.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο