Η διαδικασία για τη σύσταση του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Ο νόμος

Η τάξη σχηματισμού του Συμβουλίου Ομοσπονδίας της Ρωσικής Ομοσπονδίαςπου κατοχυρώνεται στον σχετικό νόμο. Έτσι, η δομή περιλαμβάνει 2 αντιπροσώπους από το θέμα της χώρας. Το κρατικό συμβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλαμβάνει το καθένα από το εκτελεστικό και αντιπροσωπευτικό (νομοθετικό) όργανο εξουσίας του θέματος.

Ως μέλος του εν λόγω οργάνου,να διοριστεί (εκλεγεί) πολίτης της Ρωσίας, όχι μικρότερος από τριάντα ετών. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει και να επιλέγεται σύμφωνα με τους συνταγματικούς κανόνες.

Η σύσταση του Συμβουλίου της Ομοσπονδίαςπροβλέπει ότι τα μέλη - εκπρόσωποι των νομοθετικών οργάνων των θεμάτων εκλέγονται για τη θητεία των οργάνων αυτών και όταν σχηματίζονται - για την θητεία των βουλευτών που εκλέγονται μία φορά.

Οι εκπρόσωποι ενός νομοθετικού οργάνου δύο σώματος εκλέγονται με τη σειρά του από κάθε θάλαμο για το ήμισυ της περιόδου δραστηριότητας του αντίστοιχου τμήματος.

Η διαδικασία για τη σύσταση του Συμβουλίου των Ομοσπονδιών προβλέπει την εξέταση των υποψηφίων για εκλογή ως προέδρου.

Ο εκπρόσωπος του εκτελεστικού σώματος του θέματος διορίζεται από τον υπάλληλο (επικεφαλής του ανώτατου εκτελεστικού οργάνου) του θέματος.

Η διαδικασία για τη σύσταση του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει μυστική ψηφοφορία όταν εκλέγεται εκπρόσωπος του νομοθετικού θεσμικού οργάνου. Η απόφαση εκδίδεται με το κατάλληλο ψήφισμα.

Την απόφαση του υπαλλήλου να ορίσειεκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου καθορίζεται από το σχετικό διάταγμα. Το διάταγμα αυτό αποστέλλεται εντός τριών ημερών στο αντιπροσωπευτικό όργανο της κρατικής εξουσίας του θέματος.

Η σύσταση του Συμβουλίου της Ομοσπονδίαςπροβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος των διαταγμάτων και των αποφάσεων σχετικά με τους διορισμούς. Για παράδειγμα, η απόφαση να γίνει δεκτός ένας εκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου σε περίπτωση που κατά την έκτακτη (τακτική) συνεδρίαση του αντιπροσωπευτικού οργάνου ενός κράτους, τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των βουλευτών δεν καταθέσουν τις ψήφοι τους κατά του διορισμού.

Οι αποφάσεις σχετικά με το διορισμό (εκλογή) των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας αποστέλλονται από τα όργανα που τα υιοθέτησαν στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η σύσταση του εν λόγω φορέα ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2002.

Σύμφωνα με τους συνταγματικούς κανόνες, καταρτίζεται κατάλογος των θεμάτων που είναι υπεύθυνα για το κρατικό συμβούλιο. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να σημειωθούν ερωτήματα σχετικά με:

  1. Έγκριση αλλαγών στα όρια των θεμάτων.
  2. Έγκριση του διατάγματος του Προέδρου για την εισαγωγή στρατιωτικού νόμου στη χώρα.
  3. Ο διορισμός των προεδρικών εκλογών.
  4. Αντιμετώπιση του ζητήματος της δυνατότητας χρησιμοποίησης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας πέρα ​​από τα σύνορά της.
  5. Η κατάργηση του προέδρου από το αξίωμα.
  6. Ο διορισμός των δικαστών της Ανώτατης, Συνταγματικής, Ανωτάτης Διαιτητικής Αρχής Δικαιοσύνης.
  7. Διορισμός και απελευθέρωση από τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική συνταγματική διάταξη, η Κρατική Δούμα και το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σχηματίζουν το Επιμελητήριο Λογαριασμών. Η σειρά των δραστηριοτήτων της, η σύνθεση καθορίζεται από το νόμο.

Από την ιδιότητα του μέλους, το Συμβούλιο Ομοσπονδίας ορίζειΠρόεδρος, καθώς και οι αναπληρωτές του. Είναι υπεύθυνοι για τον εσωτερικό τρόπο εργασίας, διοργανώνουν συναντήσεις. Το κρατικό συμβούλιο συνιστά επιτροπές, επιτροπές, πραγματοποιεί κοινοβουλευτικές ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Ταυτόχρονα, η δημιουργία κοινοβουλευτικών ενώσεων και φατριών είναι απαράδεκτη στη δομή του σώματος.

Παροχή συλλογικής και επιχειρησιακής λειτουργίαςΣυζήτηση για τυχόν επείγοντα ζητήματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας που σχετίζονται με τη μόνιμη λειτουργία του σώματος διεξάγεται με τη βοήθεια του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Αυτό το συλλογικό σώμα λειτουργεί συνεχώς. Περιλαμβάνει τους Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Πρόεδρο, τους προέδρους των επιτροπών και επιτροπών του Συμβουλίου, καθώς και την Επιτροπή για τις Κοινοβουλευτικές Διαδικασίες και Κανονισμούς.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο