Έλεγχος παραγωγής

Ο νόμος

Ο έλεγχος παραγωγής είναι η πιο σημαντική συνιστώσα κάθε είδους δραστηριότητας,με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του κόσμου και της υγείας των εργαζομένων. Ρωσική Κρατική πολιτική με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ζωή και την υγεία του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών δράσεων κατά της επιδημίας σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομικής δραστηριότητας, ότι ο νόμος κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα - το δικαίωμα στην ασφαλή εργασία, το δικαίωμα στην υγεία.

Ο έλεγχος παραγωγής στην επιχείρηση περιλαμβάνειένα σύνολο ενεργειών που σαφώς περιγράφονται από νομοθετικά πρότυπα. Τα κυριότερα έγγραφα ελέγχου είναι πρώτα απ 'όλα ο ομοσπονδιακός νόμος του άρθρου 32 και τα υγειονομικά πρότυπα (1.1.10558-01).

Έλεγχος παραγωγής πρέπει να διεξάγεται χωρίς διακοπήνομικά πρόσωπα και ιδιώτες (ιδιώτες επιχειρηματίες) σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους και την κατεύθυνση της επιλεγείσας σφαίρας παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, ένα σύνολο τέτοιων δραστηριοτήτων διεξάγεται σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών - από το στάδιο της αρχικής παραγωγής μέχρι τον τόπο παράδοσης στον τελικό χρήστη.

Έλεγχος παραγωγής εξασφαλίζει αυστηρή εφαρμογήυγειονομικούς και υγειονομικούς κανόνες, μεθόδους και τεχνικές από τους παραγωγούς προϊόντων, εμποδίζοντας έτσι την είσοδο επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία ουσιών στα προϊόντα διατροφής, στο περιβάλλον. Το κύριο καθήκον του βιομηχανικού ελέγχου είναι να συμμορφώνεται με τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ανθρώπινη ασφάλεια και προστατεύουν το περιβάλλον στο σύνολό του από τις επιπτώσεις διαφόρων επιβλαβών παραγόντων. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της παραγωγής είναι αυστηρά υποχρεωτικός και αρχικά διεξάγεται σε ζωτικούς τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων, η ανατροφή των παιδιών και οι ολοκληρωμένες καταναλωτικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό. Οι λειτουργίες του περιλαμβάνουν την τακτική διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων, την οργάνωση της υγιεινής κατάρτισης των εργαζομένων και των υπεύθυνων υπαλλήλων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση τροφίμων. Επίσης, ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος, η διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων για την παρουσία επιβλαβών παραγόντων, η διατήρηση στατιστικών στοιχείων και η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών κλπ.

Η ελεγχόμενη περιοχή περιλαμβάνει όλα τα συνεργεία παραγωγής και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις μεταφορές, τους χώρους εργασίας και τα εργαλεία. Έλεγχος παραγωγής εκτελείται από όλες τις οικονομικές οντότητες στιςτη βάση του εγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο ρυθμίζει σαφώς τις μεθόδους ελέγχου, τους υγειονομικούς κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, τα μέτρα υγείας, τη συχνότητα αυτού του ελέγχου, τη σαφή καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και την πρόληψή τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για ορισμένες βιομηχανίεςη δημιουργία ενός συστήματος βιομηχανικού ελέγχου ξεκινά πολύ πριν από την οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και πριν από τη στιγμή της απόκτησης άδειας και το μέτρο αυτό συνδέεται με τη διασφάλιση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος είναι νόμιμα κατοχυρωμένη στον Ομοσπονδιακό Νόμο του Μαρτίου 1999, στο Κυβερνητικό Ψήφισμα Αρ. 569 του 2005 και σε άλλα κανονιστικά έγγραφα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Εποπτεία της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών ελέγχει τη σαφή εφαρμογή και επιβολή αυτών των προτύπων από νομικά πρόσωπα και ιδιώτες επιχειρηματίες.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσηςδιοικητικά μέτρα σε σχέση με νομικές οντότητες και ιδιώτες επιχειρηματίες λόγω μη παροχής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο στο ΕΕΟ και σε άλλες εποπτικές αρχές. Έτσι, η μη παροχή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου παραγωγής που πραγματοποιήθηκε ή η παροχή τους σε ελλιπή μορφή είναι διοικητικό αδίκημα (Κώδικας Διοικητικών Αδικημάτων, άρθρο 19.7). Την ίδια στιγμή, μια διοικητική ποινή (ή πρόστιμο) για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε πεντακόσια ρούβλια, και ένα πρόστιμο που επιβάλλεται σε μια νομική οντότητα μπορεί να ανέλθει σε πέντε χιλιάδες ρούβλια.

Αποδεικνύεται ότι ο βιομηχανικός έλεγχος στο σύνολό του- δεν είναι μόνο η αυστηρή συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα για την υγεία, αλλά επίσης να εκτελέσετε μια σειρά ενεργειών υγιεινής και την καταπολέμηση της επιδημίας, συνεπής τήρηση της κρατικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την εφαρμογή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών του πληθυσμού. έλεγχο της παραγωγής σε όλους τους τομείς της οικονομίας, παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της σε αρμονία με τον κόσμο γύρω του.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο